Vyhlášená témata SGS projektů

V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, případně zaslání návrhu vlastního tématu SGS projektu. Témata SGS projektů je možné také později upravit do podoby tématu v budoucnosti řešené diplomové práce, tzn. student může pokračovat v práci na SGS projektu s tím, že uvedené téma bude s úpravami/rozšířením náplní jeho budoucí diplomové práce.

Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Mezní termíny: přihlášku SGS projektu je nutné vyplnit, studentem podepsat a odevzdat po dohodě s garantem tématu nejpozději do x. x. 2016.

Softwarová aplikace pro operátora satelitu VZLUSAT-1

Rádiová komunikace se satelitem je vzhledem k omezenému času spojení řízena softwarem zadávajícím satelitu povely předem připravené jeho operátorem. Mohou však nastat situace, kdy na základě aktuálně zjištěných dat (např. poruchy subsystémů, nedostatek elektrické energie) musí operátor ručně zasáhnout do probíhající komunikace a změnit povely zaslané satelitu. Za tímto účelem musí operátor satelitu mít softwarovou aplikaci, která přehledně zobrazuje stav rádiové komunikace, aktuálně zjištěná telemetrická data a umožňuje operativně změnit průběh následné rádiové komunikace a povelování satelitu.

Číst dál...

Nezávislý testovací modul experimentálního napájecího zdroje pro malý satelit

Cílem SGS projektu a případně navazující diplomové práce je realizovat samostatný modul experimentálního napájecího zdroje, který optimálně získává energii ze solárních článků, tuto energii uskladňuje v akumulátorech a superkapacitorech pro pozdější použití a transformuje ji na požadovanou napěťovou úroveň pro napájení připojených spotřebičů. Návrh by měl využívat součástky bez vysoké hustoty integrace kvůli spolehlivosti v radiačně nepříznivém prostředí kosmických družic a mít bezpečně řešené ochrany při chybových stavech. Součástí modulu by byl jednoduchý integrovaný transceiver pro přenos dat měřených na experimentálním napájecím zdroji.

Číst dál...

Vícedimenzionální paritní a polární kódy pro korekci chyb při přenosu dat ze satelitu

Současné trendy vývoje metod zabezpečení proti chybám vznikajícím při přenosu dat vedou na velmi sofistikované a výpočetně náročné metody (turbo kódy, LDPC kódy), které jsou sice velmi účinné, ale zároveň špatně realizovatelné pro pikosatelity CubeSat s omezenými hardwarovými možnostmi. Zajímavou alternativou se jeví rozšíření paritní kontroly přenášených dat do více dimenzí nad daty uspořádanými do bloků. V takovém případě paritní bity neslouží pouze k detekci chyby, ale mohou vzniklé chyby i korigovat. V posledních několika málo letech se rozvíjí i tzv. polární kódy, které je možné taktéž využít v multidimenzionálním řešení místo paritního kódu.

Číst dál...

Rozvoj pracoviště fotometrického měření

ZADÁNO - Michal Kříž

V současné době je měření optických parametrů zobrazovacích zařízení (monitorů, televizorů) kolorimetrickými sondami stále častěji nahrazováno rychlejším fotometrickým měřením, a to zejména pro průmyslové aplikace. Při fotometrickém měření je pořízena fotografie měřeného zobrazovače reprodukujícího testovací obrazec a následně optické parametry jsou počítány analýzou fotografie při znalosti nastavení expozice snímku. Práce se bude zabývat rozšířením stávajícího plně automatizovaného fotometrického systému s fotoaparátem Nikon D7100. 

Číst dál...

Zpracování fotografií v Matlabu

ZADÁNO - Ondřej Virt

V současné době existuje celá řada grafických editorů (včetně bezplatných) pro práci s fotografiemi, které nabízí širokou škálu funkcí pro úpravu fotografií, avšak rozsah těchto funkcí bývá obdobný a využívají zpravidla základní metody zpracování obrazové informace. Cílem projektu není konkurovat těmto programům. Cílem je vytvořit v Matlabu ukázkové skripty pro vybrané a méně běžné algoritmy zpracování obrazu, ilustrující pro výuku způsob fungování algoritmu a grafickou aplikaci umožňující jednoduchou konfiguraci parametrů těchto algoritmů. Tyto skripty by se měly stát základním stavebním prvkem pro individuální práci zkušeného grafika nad vybranými typy zkreslení obrazu, se kterým si standardní aplikace neporadí. 

Číst dál...

Aplikace softwarově definovaného rádia

Skupina témat, které se zabývají vytvářením nových aplikací nebo průzkum možností stávajících hotových bloků a signálových řetězců v prostředí SW balíku GNU Radio. Nyní od srpna 2015 je k dispozici nová verze GNU Radia s ještě lépe propracovanou knihovnou bloků pro zpracování rádiového signálu než měla verze předchozí. K dispozici je i celá řada nových tutoriálů a demo aplikací. Pro vstup a výstup signálu budou použity pokročilé jednotky USRP americké firmy Ettus.

Číst dál...